رشد اعتبارات پژوهشگاه ها و طرح های كلان فناوری در سال آینده؛

سهم رصدخانه ملی و چشمه نور ایران از بودجه 1402

سهم رصدخانه ملی و چشمه نور ایران از بودجه 1402

لینک وبسایت: لینک وبسایت: در لایحه بودجه 1402 علاوه بر آنکه برای رصدخانه ملی بیش از 39 میلیارد تومان و برای توسعه طرح چشمه نور ایران بیش از 4 میلیارد تومان پیش بینی شده است، توجه ویژه ای نیز به توسعه شتابنگارها و ایستگاه های لرزه نگاری برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همین طور مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شده است.


به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش شده است تا بخش های علمی و فناورانه کشور مورد حمایت قرار گیرند و بر این اساس اعتبارات پیشنهادی دولت برای پژوهشگاه ها از ۳۶ درصد به بالا رشد نشان می دهد:

پژوهشگاهاعتبارات۱۴۰۱اعتبارات۱۴۰۲درصد افزایشهوافضا۳۹، ۲۹۶، ۴۰۰، ۰۰۰۷۰، ۷۷۱، ۵۰۰، ۰۰۰۸۰.۱۰پلیمر و پتروشیمی۷۷، ۱۳۹، ۳۰۰، ۰۰۰۱۳۵، ۲۹۳، ۱۰۰، ۰۰۰۷۵.۳۹مواد و انرژی۶۱، ۰۱۲، ۳۰۰، ۰۰۰۸۳، ۲۷۰، ۶۰۰، ۰۰۰۳۶.۴۸مؤسسه علوم وصنایع غذایی۱۶، ۲۱۴، ۷۰۰، ۰۰۰۲۶، ۰۳۸، ۸۰۰، ۰۰۰۶۰.۵۹شیمی ومهندسی شیمی۳۴، ۰۹۰، ۶۰۰، ۰۰۰۶۴، ۹۹۵، ۴۰۰، ۰۰۰۹۰.۶۵زلزله شناسی ومهندسی زلزله۴۷، ۴۰۰، ۵۰۰، ۰۰۰۷۰، ۸۸۸، ۹۰۰، ۰۰۰۴۹.۵۵دانش های بنیادی۲۱۲، ۰۲۶، ۵۰۰، ۰۰۰۳۱۵، ۳۳۸، ۹۰۰، ۰۰۰۴۸.۷۳اقیانوس شناسی وعلوم جوی۴۲، ۳۶۲، ۷۰۰، ۰۰۰۶۹، ۰۰۶، ۸۰۰، ۰۰۰۶۲.۹۰مهندسی ژنتیک وزیست فناوری۵۸، ۲۷۷، ۷۰۰، ۰۰۰۱۲۲، ۱۲۷، ۸۰۰، ۰۰۰۱۰۹.۵۶علوم و فناوری اطلاعات۲۹، ۹۹۴، ۴۰۰، ۰۰۰۵۸، ۲۳۷، ۶۰۰، ۰۰۰۹۴.۱۶رنگ۳۱، ۰۰۲، ۶۰۰، ۰۰۰۵۲، ۸۸۴، ۷۰۰، ۰۰۰۷۰.۵۸علوم انسانی ومطالعات فرهنگی۱۰۷، ۱۸۱، ۰۰۰، ۰۰۰۱۵۵، ۲۲۰، ۰۰۰، ۰۰۰۴۴.۸۲حوزه و دانشگاه۳۲، ۲۰۷، ۰۰۰، ۰۰۰۵۰، ۲۵۱، ۹۰۰، ۰۰۰۵۶.۰۳علوم و فناوری اطلاعات۲۹، ۹۹۴، ۴۰۰، ۰۰۰۵۸، ۲۳۷، ۶۰۰، ۰۰۰۹۴.۱۶مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی۱۷، ۶۱۰، ۶۰۰، ۰۰۰۲۵، ۰۸۶، ۱۰۰، ۰۰۰۴۲.۴۵
اعداد به میلیارد تومان
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
موزه ملی علوم و فناوری یکی از موزه های شهر تهران است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند و ماموریت اصلی آن معرفی دستاوردهای علمی ایران در دوران پیش و بعد از اسلام و نیز نمایش اصول و نظریه های دانش و فناوری های روز دنیا است.
اعتبارات این نهاد برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵، ۵۰۲، ۶۰۰، ۰۰۰ تومان (۲۵ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) بوده و برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱، ۰۶۷، ۹۰۰، ۰۰۰ تومان (۳۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) پیش بینی شده است. این موزه برای سال ۱۴۰۲ در حالی رشد ۲۱.۸۲ درصدی را تجربه می کند که هم اکنون ساختمان این موزه واقع در خیابان امام خمینی خیابان سی تیر، پلمپ شده و باید این مکان را ترک کند و آینده مشخصی برای ادامه حیات این نهاد نمی توان متصور بود.

اعتبارات توسعه فضایی در لایحه ۱۴۰۲
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه سازمان فضایی ایران مبلغ ۱، ۲۲۳، ۶۵۹، ۶۰۰، ۰۰۰ تومان (یک هزار میلیارد و ۲۲۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) پیشنهاد شده، در صورتیکه این مبلغ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۹، ۸۷۹، ۷۰۰، ۰۰۰ تومان (۵۹ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) بوده است.
پژوهشگاه فضایی نیز در سال ۱۴۰۲ بودجه ۲۲۹، ۳۶۱، ۱۰۰، ۰۰۰ تومان (۲۲۹ میلیارد و ۳۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) در نظر گرفته شده است. در سال ۱۴۰۱ اعتبارات این پژوهشگاه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۰، ۴۰۳، ۲۰۰، ۰۰۰ تومان (۷۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) است.

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات این سازمان ۲۰۲، ۸۴۵، ۵۰۰، ۰۰۰ تومان (۲۰۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) پیشنهاد شد و اعتبارات سال ۱۴۰۱ این سازمان ۱۴۴، ۵۰۰، ۶۰۰، ۰۰۰ تومان (۱۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) بوده است.

مؤسسه استنادی علوم و پایش فناوری (ISC)
اعتبارات این مؤسسه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۶، ۵۰۰، ۰۰۰ تومان (۳۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بوده و این عدد برای سال ۱۴۰۲ به رقم ۹۹، ۷۸۱، ۸۰۰، ۰۰۰ تومان (۹۹ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) رسیده است.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات لابراتوار ملی نقشه برداری مغز ۳۰، ۵۷۶، ۲۰۰، ۰۰۰ تومان (۳۰ میلیارد و ۵۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) پیش بینی شده، در صورتیکه اعتبارات آن در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۱، ۵۵۲، ۹۰۰، ۰۰۰ تومان (۲۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) بوده است. این نهاد تحقیقاتی در سال آینده افزایش ۴۱.۸۷ درصدی در بودجه خواهد داشت.


اعتبارات طرح های کلان فناوری
رصدخانه ملی
در پیوست شماره یک-اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرائی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به اعتبارات طرح ملی رصدخانه ملی نیز اشاره شده است که برای مکان یابی، راه اندازی، تجهیز و راه دسترسی این رصدخانه ردیف اعتباراتی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.
بر این اساس عملکرد اعتباری این طرح ملی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۶۹، ۷۶۴، ۵۰۰، ۰۰۰ تومان (۶۹ میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بوده است.
برای این طرح در سال ۱۴۰۱ اعتباراتی بیش از ۳۰، ۵۰۸، ۸۰۰، ۰۰۰ تومان (۳۰ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) ذکر شده بود و برآورد اعتباری طرح رصدخانه ملی در سال ۱۴۰۲ رقم ۳۹، ۴۵۰، ۹۰۰، ۰۰۰ تومان (۳۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) است.

طرح ملی شتابگر ملی
پژوهشگاه دانش های بنیادی علاوه بر «طرح رصدخانه ملی»، مجری «طرح ملی شتابگر ملی» است که برای این پژوهشگاه برای اجرای طرح مطالعه و طراحی پایه و تفصیلی و راه اندازی و تجهیز طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی) ردیف اعتبارات از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ در نظر گرفته که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای این طرح محقق شده است.
اعتبارات این طرح برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳، ۴۸۶، ۷۰۰، ۰۰۰ تومان (۳ میلیارد و ۴۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) در نظر گرفته شده و برای سال ۱۴۰۲ این رقم به ۴، ۰۴۵، ۱۰۰، ۰۰۰ تومان (۴ میلیارد و ۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) رسیده است.

ارتقای شبکه شتابنگاری
طرح ارتقای تامین تجهیزات و ماشین آلات و توسعه منطقه ای از طرف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اجرائی می شود که اعتبارات آن از سال ۸۱ تا ۱۴۰۵ است.
اعتبارات مصوب این طرح برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۷، ۱۶۸، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان (۸۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان) بوده و برآوردها برای سال ۱۴۰۲ عدد ۸۷، ۲۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ تومان (۸۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) است.
همچنین برای دانشگاه تهران بمنظور راه اندازی و تجهیز مرکز پیش بینی نشانگرهای زلزله، ایستگاه ها و رصدخانه ها و توسعه و تجهیز شبکه ها و ایستگاه های لرزه نگاری از سال ۹۱ تا ۱۴۰۳ ردیف اعتباراتی در نظر گرفته شده است.
اعتبارات مصوب این بخش در سال ۱۴۰۱ عدد ۹، ۶۰۴، ۸۰۰، ۰۰۰ تومان (۹ میلیارد و ۶۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) و برآورد سال ۱۴۰۲ این دانشگاه در این بخش ۱۰، ۵۶۶، ۲۰۰، ۰۰۰ تومان (۱۰ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) است.

منبع:

1401/11/19
12:28:47
5.0 / 5
368
تگهای خبر: آموزش , دستاورد , فناوری , وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
لینک دوستان لینك وبسایت
Link website