فقر عمومی خاک کشور با کود زیستی آخر می یابد

فقر عمومی خاک کشور با کود زیستی آخر می یابد

به گزارش لینک وبسایت محققان موفق به تولید نوعی کود زیستی شده اند که با آخر دادن به فقر عمومی خاک کشور، زمینه های حاصل خیزی آنرا بهبود می بخشد.


به گزارش لینک وبسایت به نقل از معاونت علمی و فناوری، با توسعه دانش فنی و نفوذ فناوری های زیستی به حوزه ای چون کشاورزی، حالا راهکارهـای قابل توجهـی در حوزه کاهـش اثرات آسـیب زای فعالیت هـای انسـان بـر آب، خاک و هـوا عرضه شده اسـت. تولیـد بیـش از ۳۰ عنـوان دانـش فنـی و همکاری با طیف گسـترده ای از مشـتریان بخـش عمومـی و خصوصـی، ماحصل فعالیت یکی از شرکتهای فعال در این حوزه می باشد. منوچهر بهزادی مدیرعامل یک شرکت با اشاره به اینکه فعالیتهای این شرکت بر حل معضلات زیسـت محیطی بـر مبنای عرضه راهکارهـای برون رفـت از بحران هـای زیسـتی از طریـق الگوهـای درآمدزای اقتصادی متمرکز اسـت، اظهار داشت: در واقـع مجموعـه مـا همـواره بـر ایـن بـاور بوده اسـت کـه اگـر یک پـروژه یا محصول دوسـت دار محیطزیسـت بتوانـد صـرف نظـر از حمایـت دولت هـا جای خـود را در بـازار پیـدا کند، نیـاز چندانی بـه حمایت هـای گلخانه ای آئین نامه هـا نخواهـد داشـت. وی افزود: همچون محصولات مهم این شرکت، کودهای زیستی است. ایـن محصول به صورت مشـخص به فقر عمومی خاک کشـور از نظر شـاخصه های حیات زیسـتی آخر خواهد داد و به حاصل خیـزی خـاک بهبود خواهد بخشـید. بهزادی اضافه کرد: این مسـاله با توجـه به پایین بـودن معنادار بهره وری بخش کشـاورزی ایـران در حـوزه عملکرد کشـت در هکتار می تواند بسـیار راهگشـا باشـد. مدیر شرکت اظهار داشت: علاوه بـر آن، کاهـش مصـرف کودهـای شـیمیایی و آلودگی های شـدید آب و خاک کشـور را هم بایسـتی بـه تاثیـرات مصـرف ایـن محصـول اضافـه کرد. وی اظهار داشت: از نظر وجه همگرایی هم این محصول از تلفیق فناوری نانو در سـاخت محیط کشـت و زیسـت فناوری در بهره جویی از قابلیت هـای میکروارگانیسـم ها شـکل یافتـه اسـت. بهزادی با اشاره به اینکه این محصولات در طبقه بندی هـای کلی کاهش آسـیب های زیسـت محیطی بخـش کشـاورزی در به کارگیـری کودهـا و سـموم شـیمیایی، مهـار آلودگی هـای بخـش آب و مهـار بیابانی شـدن اقلیم کشـور و انتشـار ریزگردها خلاصه می شـوند اظهار داشت: برخـی از محصـولات عرضه شـده این شـرکت، فاقـد نمونـه مشـابه خارجی هسـتند. وی افزود: برخی دیگـر دارای نمونـه رقیـب خارجـی هسـتند ولـی آن محصـولات بـا شـرایط مصـرف در ایـران سـازگاری کامـل ندارنـد و در نتیجـه، اثربخشـی پایین تـری نسـبت بـه این محصـولات ایران ساخت ارائـه می دهنـد. وی افزود: بخشـی دیگـر از این محصـولات نیـز نمونه مشـابه ولی ارزان سـازی شـده محصولات خارجی هسـتند کـه بـه دلیـل ناهم تـرازی هزینه هـای تولیـد در ایـران و خـارج از کشـور، طبیعـی بـه نظـر می رسـد. وی اظهار داشت: راندمـان بالاتـر محصـول، در دسـترس بودن شـرکت سـازنده و قیمت بسـیار پایین تر، از مزیت هـای محصولات ایران ساخت نسـبت بـه آن دسـته از محصـولات دارای رقیـب خارجـی است.

1400/12/04
08:49:23
5.0 / 5
469
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
Link website