تشریح اقدامات بخشی خصوصی برای حمایت از دانش بنیان ها؛

پیگیری مشکلات شرکت های دانش بنیان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

پیگیری مشکلات شرکت های دانش بنیان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

لینک وبسایت: به گزارش لینک وبسایت، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با اشاره به ظرفیت های قانونی برای شکل گیری همکاریهای مؤثر بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای دانش بنیان، اظهار داشت: این تغییر نگاه در تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان تجلی یافته و اجرایی شدن آن فرصت بزرگی را برای افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از GDP کشور فراهم خواهد نمود.


افشین کلاهی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه از شروع تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان از آن حمایت و سعی کردیم در تدوین بخشنامه های در رابطه با قانون اثرگذار باشیم، اظهار داشت: از شروع این دوره اتاق تجاری، یکی از اهداف ما تغییر نگاه سیاستگذاران بخش اقتصاد نوآوری، افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان و کوشش برای وارد کردن صنایع و شرکت های بزرگ به این حوزه و همکاری با شرکت های صاحب ایده و فناوری بوده است که در این جهت تعامل خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته ایم.
کلاهی افزود: این تغییر نگاه در تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان تجلی یافته و اجرائی شدن آن فرصت بزرگی را برای افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از GDP کشور فراهم خواهد کرد؛ بدین جهت ما یکی از ماموریت های مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران را کمک به همین سیاست گذاری تعریف کرده ایم.
وی تصریح کرد: زمینه های قانونی برای شکل گیری همکاریهای مؤثر بین شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان، بخشنامه های اجرائی قانون جهش تولید دانش بنیان است که اقدامات مؤثری در اتاق های تجاری ایران و تهران در این خصوص صورت گرفت.
به گفته ی ایشان، چهار بخشنامه ماده ۵، بند «ت» ماده ۶، بند «ب» و «ت» ماده ۱۱ که توسط بخش خصوصی تدوین و پیشنهاد شده است، با اهمیت ترین بندهای قانون جهش تولید دانش بنیان برای بخش خصوصی است.
کلاهی، ضمن اشاره به تدوین قسمتی از بخشنامه های بخش خصوصی با همکاری مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان ایران و کمیسیون اقتصاد و تحول دیجیتال اتاق تهران، اشاره کرد: جلسات زیادی با هدف هم اندیشی فعالان اکوسیستم انجام شد تا به جمع بندی مناسبی جهت تدوین بخشنامه های پیشنهادی برسیم؛ چونکه برمبنای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است نظرات مشورتی بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد.
وی اشاره کرد: در پروسه تدوین بخشنامه های پیشنهادی با نمایندگان مجلس نیز در کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق تجاری ایران جلساتی برگزار کردیم و به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات مجلس و کمیسیون های مرتبط هیأت دولت هم حضور داشتیم. بطور معمول گوش شنوایی برای نظرات بخش خصوصی در مورد چنین طرح هایی در دولت وجود ندارد، اما بنظر می رسد که از بخشنامه های پیشنهادی ما در نسخ نهایی استفاده زیاد و مؤثری شده است.
ارائه میز خدمت
رییس مجمع تشکل های دانش بنیان، افزود: مرکز نوآوری و تحول دیجیتال و مجمع تشکل های دانش بنیان با هدف کاهش چالش های شرکت های بخش خصوصی در اکوسیستم نوآوری، خدماتی را برای کسب وکارهای فعال در بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در قالب میز خدمت سرفصل هایی از قبیل "مشاوره دانش بنیانی"، "تحقیق و توسعه"، "عارضه یابی سازمانی"، "جذب سرمایه" و "ارزش گذاری دارایی های نامشهود" ارائه کرده است. این خدمت با هدف کاهش مشکلات کسب وکارها با ارائه مشاوره های تخصصی صورت می گیرد که با اهمیت ترین آنها مشاوره دانش بنیانی و توسعه عضویت در اتاق تجاری است.
طرح مشکلات دانش بنیان ها در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
وی طرح مشکلات دانش بنیان ها در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را از دیگر دستاوردهای مرکز نوآوری و تحول دیجیتال دانست و عنوان کرد: در جلسات مختلف شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش ها و مشکلات شرکت های دانش بنیان طرح و بررسی گردید و در پی مطرح شدن موضوعات، رییس اتاق تهران مکاتباتی با معاون اول رییس جمهوری داشت و حل این مشکلات با همفکری بخش خصوصی را خواهان شد. پس از این اقدام، تکالیف پنج گانه ای برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین و به رؤسای سازمان های تامین اجتماعی، بانک مرکزی و گمرک نیز ابلاغ گردید.
کلاهی، "ارائه تسهیلات برای بیمه کارکنان شرکت های دانش بنیان نوع یک"، "استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد"، "ایجاد کریدور سبز واردات برای مواد اولیه شرکت های دانش بنیان بعد از تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری"، "کوتاه کردن زمان پروسه تایید گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای ماده ۷ گمرکی بجای سپرده ۳۵ درصدی" و در نهایت "استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و بطور مشخص در تدوین بخشنامه های قانون جهش تولید دانش بنیان" را از مطالبی ذکر کرد که در اتاق تهران و توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شده است.
وی افزود: بر طبق این گزارش، ارائه تسهیلات در مورد بیمه کارکنان فعال در شرکت های دانش بنیان با همکاری سازمان تامین اجتماعی، استفاده از تشکل های اتاق تجاری جهت ارزیابی شرکت های دانش بنیان در زمینه های تخصصی مربوط، ایجاد کریدور سبز واردات برای مواد اولیه محصولات تولیدی شرکت های دانش بنیان، حذف و کوتاه سازی فرآیندهای زمان بر تایید گواهی ثبت آماری بجای سپرده ۳۵ درصدی و گرفتن نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی و اتاق تجاری (مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران) وفق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب وکار در تهیه بخشنامه های در رابطه با قانون جهش تولید دانش بنیان از مطالبی بود که توسط معاون اول رییس جمهور تاکید شد.
دو برابر شدن ظرفیت امریه
رییس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان ایران، درباب سایر کارهایی که در زمینه دانش بنیانی انجام شده است، اظهار داشت: با تلاش و پیگیری مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان ایران و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تجاری تهران، ظرفیت سربازی تخصصی شرکت های دانش بنیان دو برابر شد.
کلاهی با اعلان اینکه نیروی انسانی همیشه به عنوان یکی از با اهمیت ترین چالش های شرکت های دانش بنیان مطرح بوده است، اشاره کرد: طرح سرباز دانش بنیان ابزار مناسبی برای جذب نیروهای متخصص است و باتوجه به تقاضای شرکت های دانش بنیان برای افزایش ظرفیت امریه سربازی و پیگیری موضوع، این مطالبه جمعی به نتیجه رسید.
رییس هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان با اشاره به ایجاد هماهنگی بین تشکل های مختلف فعال در زمینه اقتصاد نوآوری در اتاق تجاری، کمک به تغییر بخشنامه صندوق ها و همچنین افزایش اعتبارات صندوق نوآوری، گرفتن کرسی و حضور در کارگروه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار داشت: باتوجه به شعار سال ۱۴۰۱ و تمرکز دولت بر این موضوع، به ویژه در ماه های ابتدایی سال، تلاش ما این بود که موضوعات و مسائلی که اغلب شرکت های دانش بنیان با آن دست و پنجه نرم می کنند را با کمک سایر همکاران و دست اندرکاران پیگیری و حل نماییم تا فضای کسب وکار مناسب تری برای فعالان اقتصادی این حوزه برقرار شود. در برخی از موارد موفق بودیم و البته در مواردی هم توفیق زیادی نداشتیم.
این عضو شورای راهبردی مرکز نوآوری و تحول دیجیتال، سلسله نشست ها و جلساتی که در امتداد کوشش برای بازگرداندن وضعیت اینترنت به شرایط عادی در اتاق تجاری ایران و اتاق تجاری تهران انجام شد را از دیگر اقدامات بخش خصوصی در امتداد رفع فیلترینگ دانست و اظهار داشت: البته این تلاش ها متأسفانه تا کنون بی نتیجه مانده است. این مساله سبب شده که فضای امیدبخش ناشی از تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان تا حد زیادی به محاق برود.1401/12/16
13:56:12
5.0 / 5
318
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
لینک دوستان لینك وبسایت
Link website