با تاكید بر رسانه های نوین ارائه شد

الگویی برای سیاستگذاری صحیح روزنامه نگاری علم

الگویی برای سیاستگذاری صحیح روزنامه نگاری علم

لینک وبسایت: لینک وبسایت: روزنامه نگاری علم، یکی از مهم ترین شاخه های علم روزنامه نگاری است که وظیفه خطیر ارتباط بین دانشمندان و دانش پژوهان و عموم مردم را بر عهده دارد و در صورت عدم برخورداری از یک سیاستگذاری صحیح، نمی تواند در امتداد اهداف خود به خوبی عمل کند. پژوهشگران کشور دراین زمینه تحقیقی انجام داده و الگویی را ارائه کرده اند.


به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، سیاسـت گـذاری، راهنمـای عملیـاتی دسـتیابی بـه اهـداف روزنامـه نگـاری علـم اسـت. سیاستگذاری روزنامه نگاری علم باید از صراحت، وضوح، قابلیت اجرا، انعطاف پـذیری، جامعیت، هماهنگی، مستدل بودن، متمایز بودن از قانون و کتبی بودن برخوردار باشـد. از آنجائیکه در دنیای امروز، رسانه ها نقـش برجسـته ای در شکل دهی به افکار عمومی جامعه دارند، اهمیت سیاستگذاری در ایـن عرصـه بیشـتر شده است. رسانه ها از منابع اصلی شناخت و آگاهی هستند، اطلاعات و اخبار مورد نیـاز را به مخاطبان عرضه می کنند، رویدادها را تفسیر می کنند و میانجی انسان ها و واقعیت هسـتند، بنـابراین بایـد سیاسـت روشـنی در ایـن زمینـه داشـته باشـند.
بگفته متخصصان، روزنامه نگاری و رسانه های جمعی به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جهان شناخته شـده و تمامی جوامع از اشکال مختلف آن بهره می برند. یکی از عرصه های روزنامه نگاری، مقوله روزنامه نگاری علم است که ارتباط میان دانشمند به عنوان تولیدکننده علم و عموم مـردم را برقرار می کند. از این منظر روزنامه نگاری، یکی از نهادهای ترویج علم در عصر حاضر است که می تواند در پروسه دموکراتیزه کردن علم، نقش آفرینی کند. سیاستگذاری روزنامه نگاری علم در عصر دیجیتال اهمیت دوچندانی پیدا کرده اسـت. این در شرایطی است که انفجار اطلاعات و افزایش بیش از پیش منابع خبری در عرصه علمـی بـا مخـاطرات ویـژه ای هم راه است و بوسیله یک سیاستگذاری صحیح در ایـن عرصـه، می توان بـه اطلاعـات ارائه شده در زمینه های علمی نظم بهتری بخشید.
در این رابطه، پژوهشگرانی از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مبادرت به انجام مطالعه ای کرده اند که در آن، به ارائه الگوی سیاستگذاری روزنامه نگاری علم مبتنی بر رسانه های نوین پرداخته شده است.
آنها این تحقیق را به کمک ۲۰ نفر از خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (روزنامه نگاران با سابقه) این حوزه انجام داده اند.
برمبنای نتایج این پژوهش، متغیرهای «تقویت زیرساخت های روزنامه نگاری علم» و «رفـع موانـع رشـد و توسـعه روزنامـه نگـاری علـم» دارای بیشـترین اثرگـذاری در مدل ارائه شده هستند و از هیچ مؤلفه دیگری تأثیر نمی پذیرند.
بگفته سمیه تاجیک اسماعیلی، محقق واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی و همکارانش، «نتایج همین طور نشان می دهند که متغیرهای اشاره شده فوق بـر آموزش و ارتقـای روزنامـه نگـاری علـم نیز تاثیرگذارند. این مهم بـدان معناسـت کـه در مـدل ارائـه شـده، مؤلفه آمـوزش و ارتقـای روزنامه نگاری علم، فقط از دو مؤلفه مـذکور تأثیر می پذیرد و بـر مؤلفه توانمندسـازی روزنامه نگار علم در سطح بعدی مدل تأثیر می گذارد».
آنها می گویند: «نتایج نشان داد متغیر دیگری تحت عنوان استفاده از رسـانه هـای نـوین، در سـطح سـوم و متغیرهای تقویت ارتباط و اعتماد میـان جامعـه علمـی بـا عمـوم و افزایش مشارکت و همراهی دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم در سطح دوم الگو قرار داشته و از متغیر استفاده از رسانه های نوین تأثیر می پذیرند».
در این تحقیق برمبنای نتایج حاصله بـه مـدیران و مسـئولان ذیربـط پیشـنهاد شده است که نسـبت بـه تقویـت زیرساخت های روزنامه نگاری علم و رفع موانع رشـد و توسـعه روزنامـه نگـاری علـم کـه بیشترین تأثیر را در سیاستگذاری روزنامه نگاری علم مبتنی بر رسـانه هـای نـوین دارنـد، اقدامات لازم را انجام دهند. این مهم با تامین سرمایه گذار و حامی، همین طور پذیرش تحول در اکوسیستم پژوهش، روش ها و اهداف روزنامه نگـاری علـم بـا توجـه بـه سـرعت تحـول رسانه ها امکان پذیر خواهد بود.
به اعتقاد تاجیک اسماعیلی و همکارانش، «همچنین افزایش کسب شناخت از فضای مجازی و عمومی و شناخت نقاط قوت و ضعف روزنامه نگاری علم نیـز تـاثیر بسـزایی در اسـتقرار الگـوی سیاستگذاری روزنامه نگاری علم مبتنی بر رسانه های نوین دارد. بوسیله توانمندسازی همین طور می توان بـه تولیـد محتـوای متناسـب بـا نیازهـای عمومی پرداخت و نقش نظارتی و مطالبه گری روزنامه نگاران علم را افزایش داد و به تبع آن استفاده از رسانه های نوین نیز افزایش پیدا می کند».
مجریان این تحقیق افزوده اند: «رسانه های نوین نیـز مـی تواننـد به نوبه خود ارتبـاط و اعتمـاد میـان جامعـه علمـی بـا عمـوم را افـزایش داده و مشـارکت و همراهـی دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم را بیشتر کنند. این عوامل در نهایت به سیاسـت گـذاری صحیح روزنامه نگاری علم در ایران منتهی می شوند».
یافته های تحقیقاتی فوق در فصل نامه «مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ» انتشار یافته اند. این نشریه متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
منبع:

1402/02/10
11:59:29
5.0 / 5
327
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
Link website